Repræsentantskabsmøde 2022

DANSK POLITIHUNDEFORENING
INDKALDELSE TIL  REPRÆSENTANTSKABSMØDE

Repræsentantskabsmøde afholdes lørdag den 5.marts 2022
Der er frokost kl. 12.00 med efterfølgende repræsentantskabsmøde på adressen:

Vissenbjerg Storkro

Søndersøvej 30

5492 Vissenbjerg

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Valg af stemmetællere

4: Formanden aflægger beretning

5: Hovedkassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

(ved godkendelse meddeles decharge)

6: Fastsættelse af kontingent

7: Fastsættelse af honorarer

8: Indkomne forslag

9: Valg i henhold til vedtægternes § 8

10: Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet af repræsentantskabet, skal senest 4 uger før mødets afholdelse
indsendes til foreningens formand via sekretariatet.

Afbud til mødet skal ske til sekretariatet senest lørdag den 19.februar 2022

p.b.v

Vivi Ettrup Hermansen

Sekretær