Referat om 2016

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent: John fra Vordingborg
 2. Valg af referent: Tina Lorentzen Nyk. F
 3. Valg af 2 stemmetællere: Maibritt Øst Sjælland og Ulf fra Slagelse
 4. Områdelederens beretning: Der er fremgang i medlemstallet 445 medlemmer i område 5, heraf 38 passive. Der er kåret 15 hunde i år 2015. Jytte sætter spørgsmålstegn ved om områdemesterskabet skal fortsætte, idet antallet af deltagende hunde er nedadgående, i 2015 var der 25 deltagende hunde.
 5. Områdekassereren aflægger det reviderede regnskab: Der er brugt en del penge på områdets træningsweekend, denne afholdes hvert 2. år.
 6. Fastsættelse af kontingent, start penge, forplejnings godtgørelse og kørselsgodtgørelse: Startpenge 150 kr. Området vil give 5 kr. mere i forplejningsgodtgørelse for hver HF. Derudover bliver der mulighed for at foreningerne kan få 1 kr. for dommerseddel, idet foreningerne nu selv skal printe dommersedler ud. Ydermere bliver der på konkurrenceafregningen tilført en linje til diverse udgifter fx bestemte genstande til officielle konkurrencer.
 7. Valg:

Områdeleder for 2 år ( Jytte modtager genvalg) genvalgt

Områdekasserer for 2 år ( Lars modtager genvalg)genvalgt

 1. Eventuelt:
 • Der stemmes imod de to forslag som er kommet til hovedforeningen
 • Der kommer forslag om at rykke unghundeoprykningen fra okt. Til august. Hvis nogle synes om dette kan forslaget forelægges hovedforeningen.
 • Der bliver stillet spørgsmål ved om områdeleder og ksserer kan være på valg samtidig. Dette er dog lovligt ifølge vedtægterne.
 • Træningsweekenden kunne godt have en højere deltagerbetaling fx. 700-800 kr. Erik fra Øst Sjælland undersøger muligheden for at afholde træningsweekenden i 2017 nordpå.
 • En fortæller om en episode hvor hendes hund under rundering løb hen til en mand med hunde som stod i skovstykket og kom i småslagsmål med anden hund og efterfølgende er sigtet for at hendes hund har bidt en anden hund. Kan vi gøre noget i en sådan situation og hvilke forholdsregler skal vi tage fremadrettet. Jytte vil undersøge dette med hovedforeningen.

Referent Tina Lorentzen